KU's tilgang

Studerende på Karen Blixens plads

Omstillingen af vores samfund og forbrug til bæredygtighed kræver en massiv indsats. Det gælder også på Københavns Universitet, som med ca. 10.00 ansatte og 37.000 studerende har et stort klima- og ressourcemæssigt aftryk.

KU’s forskere og studerende udvikler viden om og løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Universitetet har et ansvar for at omsætte denne viden til handling. Derfor har KU arbejdet med bæredygtig omstilling af institutionen siden 2008, og vil fremadrettet styrke sin indsats.

Københavns Universitet har i 2020 med bidrag fra ansatte og studerende udviklet og besluttet seks hovedtemaer med nye mål for universitetets miljømæssige bæredygtighedsarbejde mod 2030.

KU vil realisere bæredygtighedsmålene ud fra fire overordnede principper:

 

KU vil være ambitiøs i sin stræben efter omstilling til et mere bæredygtigt universitet. Nationalt og globalt kender vi i dag ikke svarene på, hvordan en bæredygtig verden ser ud og kun nogle af budene på, hvordan vi kommer derhen.

Løsninger og indsatser skal udvikles i de kommende år, og vi skal acceptere, at vi ikke kender dem alle i dag. Men KU vil være ambitiøs og udvikle nye løsninger. Vi skal aktivt bruge den viden, der udvikles af både egne forskere og omverdenen.

 

 

Gamle bæredygtighedsrapporter
KU vil løbende følge op på udviklingen i klimabelastning. Hvert andet år vil KU i lighed med tidligere år udgive en bæredygtighedsrapport.

KU vil bruge data og viden til at prioritere indsatser, der hvor de gør den største forskel. Men vi skal erkende, at viden udvikles konstant, og vi bliver stadig klogere på klima, ressourcer og bæredygtighedsproblematikker.

Ofte er præcise data ikke mulige. KU vil løbende evaluere og revidere data, opgørelsesmetoder og tilgange i takt med, at vi bliver klogere og på det grundlag igangsætte nye indsatser.

Universitets belastning af klima og ressourcer er knyttet til både produktion, brug og bortskaffelse. KU vil tage ansvar for klima- og miljøbelastning i et helhedsorienteret perspektiv. Det betyder, at produkter og forbrug skal vurderes i et livscyklusperspektiv.

 

 

Pipettebakker i spand
Forskere på Novo Nordisk Center for Protein Research har taget initiativ til genbrug af pipettebakker, der kan returneres til producenten.

Involvering og deltagelse er en del af KU’s organisationskultur. Mange beslutninger, som samlet set er afgørende for bæredygtighed, tages lokalt og dagligt.

Det er vigtigt for den enkeltes motivation og forståelse af bæredygtighed at møde bæredygtige indsatser i hverdagen. Derfor er synlige indsatser også væsentlige. KU har en opgave med at synliggøre og hjælpe med forståelsen af hvilke indsatser, der er er vigtigst og giver de største effekter.

 

 

Forslag til affaldssortering fra studieprojekt på retorik
Studerende på et kursus i Anvendt Retorik kom på dette skæve bud på en affaldskampagne i et studieprojekt om at øge affaldssortering i Mærsktårnets kantine. 

KU har omfattende forskning og faglighed på en række områder, som er relevante for den bæredygtighedsrejse, KU er på. Den viden kan KU på en meningsfuld måde trække på i omstillingen og udvikling af indsatser, og indgår allerede i arbejdet med at sætte nye KU mål.

KU's kerneressourcer skal i spil

KU har igennem det seneste årti en række andre eksempler på samarbejde med mellem forskere og studerende i konkrete aktiviteter.

Dét at omsætte inspirerende ideer til konkret implementering af nye bæredygtige løsninger i virkeligheden er ofte ressourcekrævende og tager tid. Studerende laver ofte projekter og opgaver af kortere varighed – i forskningsprojekter kan der være lange tidshorisonter.

Tidsperspektivet er blot et element - realiserbarhed, ressourcer og organisation er andre forhold som skal spille sammen når en campus as a living lab indsats skal give mening.

Der skal således etableres tilgange og rammer for arbejdet med campus as a living lab, som sikrer at samarbejdet giver værdi for både kerneforretningen og i omstilling af KU til en mere bæredygtig institution.

Igennem samarbejdet om konkrete løsninger bidrager KU til at styrke praksisorienteret forskning og uddannelse.  Der skal arbejdes med at udvikle indsatser, der styrker effekten af dette, og hvordan dette kan bidrage positivt i forhold til fx fremtidige kandidaters profiler, uddannelsesudbuddet og efter-/videreuddannelsestilbud på KU.

Det er afgørende, at de konkrete indsatser tænkes sammen med de indsatser, KU har for styrke bæredygtighed i uddannelse og forskning, hvor det giver mening.