Klima

klima

KU vil:

  • Reducere sit samlede klimaaftryk (Scope 1-3 klimaaftryk) pr. årsværk med 50% i 2030

Bæredygtighedsindsatsen på KU frem mod 2030 skal tage ansvar for universitetets globale klimaaftryk og reducere KU's klimabelastning i et livscyklusbaseret og helhedsorienteret perspektiv. Det betyder, at KU vil stille krav til, hvordan produkter som universitetet forbruger fremstilles, og at de genanvendes. Det betyder også et fokus på, hvordan KU’s forbrug af ressourcer og produkter kan optimeres og dermed reduceres.

 

KU har vurderet, at det pt. bedste grundlag for et estimat af universitetets klimabelastning er en livscyklus input-output tilgang. KU har herigennem, med afsæt i KU’s samlede indkøb 2018, opgjort et estimat for KU’s samlede klimabelastning og de væsentligste klimaindsatskategorier. 

Lagkage diagram over KU's samlede klimaaftryk
En opgørelse over KU's samlede emissioner viser, at energiforbrug og direkte emissioner udgør en minimal andel af KU's klimaaftryk.

En opgørelse over KU's samlede klimaaftryk viser, at klimaaftrykket fra produktion og leverance af produkter og services udgør ca. 85 % af det samlede klimaaftryk. Energiforbrug (scope 1 og 2)  udgør en mindre del (ca. 10-15%).  Opgørelsen indeholder usikkerheder, men synliggør, at en række af KU’s forbrug af arealer og faciliteter, produkter og services står for en betydelig andel af KU's klimaaftryk.

Metode under udvikling

En livscyklusbaseret tilgang, som omfatter samtlige CO2eq-emissioner er udfordrende og metodemæssigt stadigt under udvikling, men forventes stadig mere udbredt fremadrettet.

I årene der kommer, forventes en hastig metodeudvikling på området både nationalt og internationalt. KU vil følge og bidrage til vidensudviklingen, og på den baggrund justere tilgang og revurdere opgørelser. 

[1] CO2eq = CO2 equivalent. Ud over CO2 bidrager en række andre gasser til drivhuseffekten, bl.a. metan. Drivhuseffekten fra disse gasser omregnes til CO2-equivalenter, så den samlede drivhusgasudledning opgøres.

 

En organisation eller virksomheds emissioner kan opdeles i tre kategorier (Scope 1, Scope 2 og Scope 3).

Model over Scope 1, Scope 2 og Scope 3
En organisations CO2eq-emissioner kan opdeles i tre Scopes

Scope 1 dækker over de direkte emissioner i kraft af forbrug fra brug af olie, benzin og gas. På KU er det primært udledninger fra KU's køretøjer og både, samt bygas i laboratorier. 

Scope 2  dækker over indirekte udledninger fra energiforbrug i institutionen eller virksomheden. For KU er det CO2-udledning fra produktionen af den elektricitet, fjernvarme og –køling, som KU bruger.

Scope 3 dækker over alle andre emissioner i relation til aktiviteter på universitetet. Det kan være emissioner i relation til bygningsdrift, flytransport, forbrugsvarer, produktion af produkter osv. 

 

 

KU har reduceret CO2-emissionerne fra energiforbrug (scope 1 og 2) og transport (scope 3) med 71% pr. årsværk fra 2006-2019.

Energieffektiviseringsindsatsen og mere vedvarende energi i energiforsyningen har bidraget til at energiforbruget udgør en stadig mindre del af KU’s samlede klimaaftryk.